Байрзүйн зураг, гүйцэтгэлийн зураг, кадастр
Байрзүй
o Барилга
o Уурхай
o Гүүр
o Автозам
o Төмөр зам
o Цэцэрлэгт хүрээлэн
o Дурсгалт газрууд байгуулах, төлөвлөхөд зориулсан дэвсгэр зураг
Барилгын хяналтын хэмжилт, улаан шугам, тэг тэнхлэг
Автозамын барилгажилтын үеийн геодезийн хяналт, гүйцэтгэгчийн геодези
- Бүх төрлийн авто замын бүтээн байгуулалтын үеийн геодезийн хяналтын хэмжилт
- Бүх төрлийн авто замын бүтээн байгуулалтын үеийн геодезийн хэмжилт
Төмөр замын барилгажилтын үеийн геодезийн хяналт, гүйцэтгэгчийн геодези
- Бүх төрлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын үеийн геодезийн хяналтын хэмжилт
- Бүх төрлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын үеийн геодезийн хэмжилт
Уурхайн геодези маркшейдер