Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.
Бүрдүүлэх материал тайлбар
1 Барилга Эскиз батлуулсан нүүр  
2 Газрын гэрчилгээ, эдэлбэр газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
3 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зураг хуулбар ХБХГ-аас олгосон даалгавар
4 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар ХБХГ-аас батаслсан ЕТ-ний зураг
5 Зай хэмжээний зургийн хуулбар Магадлал хийгдсэн ажлын зургийн ЕТ хэсгээс
6 Өндөржилтийн зургийн хуулбар Магадлал хийгдсэн ажлын зургийн ЕТ хэсгээс
7 Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан тухай акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/ Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр зураг хийлгэнэ.
1 Шугаман байгууламж /Автозам, инженерийн шугам сүлжээ/ Захирамж шийдвэр Тухайн ажлын НЗД-ын захирамж шийдвэр
2 Ажлын зургийн даалгавар, хуулбар Шугаман байгууламжийг хариуцагч байгууллага болон  ХБХГ-ын хамтран боловсруулсан ажлын даалгавар
3 Батлагдсан ажлын зургийн хуулдар / Трассын байгуулалтын зураг хуулбар/ Шугаман байгууламжийг хариуцагч байгууллага болон  ХБХГ-ын хамтран баталсан трассын зураг
4 Трассын байгуулалтын зураг хуулбар Магадлал хийгдсэн ажлын зургийн трассын байгуулалт
5 Өндөржилтийн зургийн хуулдар Трассын дагуу суулгасан өндрийн сүлжээний цэгийн байгуулалт, хувийн хэрэг /Геодезийн гүйцэтгэгч/
6 Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан тухай акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/ Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр зураг хийлгэнэ.